03.08.2015

Artykuł został opracowany na podstawie „Warunków pracy i zasad wynagradzania tłumaczy konferencyjnych” dostępnych na stronie Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. Dokument opracowany na podstawie wytycznych i dokumentów Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich oraz organizacji i instytucji międzynarodowych (FIT, ONZ, AIIC, IAPTI, DG INTE Parlamentu Europejskiego) – przyjęty uchwałą na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich w dniu 11 października 2013 r.

Tłumacz konferencyjny podejmuje się tłumaczenia, jeśli posiada wiedzę i kwalifikacje do jego profesjonalnego wykonania. Wykonuje je osobiście, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i umiejętnościami, sumiennie i odpowiedzialnie. Nie powinien przyjmować zleceń, które mogłyby naruszyć jego godność zawodową.

Tłumacz i zleceniodawca zawierają umowę cywilnoprawną, w której ustalają prawa i obowiązki stron, w szczególności zakres, warunki i czas trwania tłumaczenia, honorarium tłumaczenia, a także warunki odstąpienia od umowy. Zakres tłumaczenia powinny określać odrębne postanowienia umowy.

Tłumacz zawsze rzetelnie przygotowuje się do tłumaczenia. Zleceniodawca zapewnia mu komplet materiałów w językach konferencji/tłumaczenia, w terminie umożliwiającym przygotowanie się do zlecenia.

Czas pracy tłumacza liczony jest od godziny, na którą tłumacz został zamówiony zgodnie z umową, do określonej w umowie godziny zakończenia tłumaczenia. Jeżeli określony w umowie czas pracy tłumacza ulegnie przedłużeniu, wówczas tłumaczowi przysługuje wynagrodzenie za czas pracy od godziny rozpoczęcia tłumaczenia do godziny faktycznego zakończenia tłumaczenia. Czas pracy tłumacza obejmuje również wszystkie przerwy dla uczestników konferencji, w trakcie których ma prawo do odpoczynku i nie wykonuje wówczas żadnych dodatkowych usług na rzecz zleceniodawcy. Czas pracy tłumacza nie powinien przekraczać 8 godzin dziennie. Tłumacz może wyrazić zgodę na przedłużenie dziennego czasu tłumaczenia ponad osiem godzin, za co przysługuje mu dodatkowe honorarium.

Honorarium za tłumaczenie jest ustalane w umowie między tłumaczem a zleceniodawcą. Godziwe honorarium za tłumaczenie powinno uwzględniać nakłady ponoszone przez tłumacza i rzeczywisty czas poświęcony na przygotowanie się do tłumaczenia. Minimalne honorarium za jeden dzień pracy tłumacza, niezależnie od czasu trwania tłumaczenia, to honorarium za jeden ośmiogodzinny dzień tłumaczenia (tłumaczenie w czasie do ośmiu godzin wraz z przerwami), czyli tzw. stawka dzienna. Wyjątkowo, w wypadku krótkich zleceń, tj. tłumaczenia w czasie nieprzekraczającym czterech godzin, tłumaczowi przysługuje honorarium za tzw. blok, tj. pół stawki dziennej. Jeżeli tłumacz wyrazi zgodę na przedłużenie czasu tłumaczenia, naliczane jest dodatkowe honorarium za każdy rozpoczęty blok. Za pracę w dni ustawowo wolne od pracy honorarium tłumacza (stawkę dzienną lub blok) zwiększa się o co najmniej 50%, a za pracę w godzinach nocnych (od 22:00 do 6:00) o 100%.