17.08.2015

Artykuł został opracowany na podstawie „Warunków wykonywania tłumaczeń pisemnych i zasady wynagradzania tłumaczy” dostępnych na stronie Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. Dokument przyjęty uchwałą Zarządu Głównego STP 26 kwietnia 2006 r. i znowelizowany uchwałą Zarządu STP 14 kwietnia 2014 r.

Tłumaczenia pisemne dzieli się na tłumaczenia z języka obcego na język polski, tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz tłumaczenia z języka obcego na inny język obcy. Wyróżnia się cztery grupy językowe: I grupa to angielski, francuski, niemiecki i rosyjski, II grupa – inne języki europejskie i język łaciński, III grupa – języki pozaeuropejskie, posługujące się alfabetem łacińskim i IV grupa – języki pozaeuropejskie, posługujące się alfabetem niełacińskim lub ideogramami. Można wyodrębnić trzy rodzaje tłumaczeń: ogólne (teksty niewykraczające terminologicznie poza poziom wykształcenia ogólnego średniego), specjalistyczne (teksty zawierające terminologię fachową w zakresie wykształcenia średniego w danej specjalności oraz teksty o charakterze ogólno prawnym) oraz specjalistyczne o szczególnym stopniu trudności (teksty zawierające terminologię na poziomie szkoły wyższej w danej specjalności, a także teksty z rzadkich dziedzin kultury, nauki i techniki).

Na potrzeby obliczania wynagrodzenia za jedną stronę obliczeniową przyjmuje się 1600 znaków razem ze spacjami uzasadnionymi budową zdania. Zlecenia o objętości tekstu mniejszej niż 1600 znaków są rozliczane zawsze jako 1 strona obliczeniowa. Za tłumaczenia tekstów specjalistycznych lub specjalistycznych o szczególnym stopniu trudności, a także za prace nad tekstem wykraczające poza tłumaczenie (tabele, slajdy itp.) przysługuje dodatkowe wynagrodzenie uzgodnione ze zleceniodawcą. Za utrudnioną czytelność tekstu przysługuje zwyżka 25 procent stawki zasadniczej za każde utrudnienie (np. pismo odręczne, brak interlinii, uszkodzenia tekstu, wielkość czcionki).

Tłumaczenia mogą być wykonywane w trybie zwykłym, pilnym i ekspresowym. Za tłumaczenie wykonywane w trybie zwykłym uważa się tłumaczenie, którego objętość w przeliczeniu na jeden dzień roboczy w ramach uzgodnionego terminu wynosi 5 stron. Za tłumaczenie wykonywane w trybie pilnym (przysługuje za nie zwyżka 50 procent) uważa się tłumaczenie, którego objętość w przeliczeniu na jeden dzień roboczy w ramach uzgodnionego terminu wynosi 6-8 stron obliczeniowych. Za tłumaczenie wykonywane w trybie ekspresowym (przysługuje za nie zwyżka 100 procent) uważa się tłumaczenie z dnia na dzień lub na poczekaniu tekstu o objętości do 5 stron obliczeniowych albo tłumaczenie, którego objętość w przeliczeniu na jeden dzień roboczy w ramach uzgodnionego terminu jest większa niż 8 stron obliczeniowych. Niedopuszczalne jest odejmowanie od objętości tekstu tłumaczenia znaków spacji, znaków przestankowych, symboli, powtarzających się słów oraz słów nietłumaczonych, są one bowiem integralną częścią tekstu i nie mogą stanowić podstawy do zmniejszania wynagrodzenia za wykonane tłumaczenie.