29.06.2015

Cz. 2 Stowarzyszenia tłumaczy w Polsce – STP Artykuł opracowano na podstawie informacji udostępnionych na stronie STP.  

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich jest zawodowym stowarzyszeniem twórców, zrzeszającym tłumaczy na zasadzie dobrowolności.

Celem STP jest integracja i wspieranie środowiska tłumaczy, pełnienie funkcji ich organizacji zawodowej oraz reprezentowanie tłumaczy polskich w kraju, za granicą i organizacjach międzynarodowych, oraz ochrona zawodowych, moralnych i materialnych praw tłumaczy.

STP ma swój udział w kształtowaniu i przestrzeganiu polskich i międzynarodowych przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących tłumaczy. Organizacja realizuje swoje cele poprzez działalność kół, forów regionalnych, a także sekcji specjalistycznych, platform językowych, klubów, zespołów zadaniowych oraz innych wewnętrznych komórek organizacyjnych.

STP współdziała z właściwymi władzami, szkołami wyższymi i instytutami naukowymi oraz innymi instytucjami, organizacjami oraz stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi w sprawach dotyczących środowiska tłumaczy. W ramach swej działalności organizacja udziela pomocy w doskonaleniu warsztatu tłumacza, w szczególności poprzez organizowanie konferencji, kongresów, sympozjów, odczytów, szkoleń językowo-specjalistycznych.

Członkowie Stowarzyszenia mogą liczyć na pomoc w zakresie poradnictwa językowego i terminologicznego. Podobnie jak w przypadku innych organizacji (np. TEPIS), członkiem  rzeczywistym może zostać obywatel polski lub cudzoziemiec, także zamieszkały poza granicami Polski, mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych.