31.08.2015

Artykuł opracowano w oparciu o Regulamin Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, dostępny na stronie internetowej danej organizacji.

Sąd Koleżeński Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich jest instytucją rozstrzygającą spory między członkami władz STP w związku z przynależnością do STP i pełnioną funkcją, a także spory między członkami Stowarzyszenia i członkami władz STP powstałe na tle działalności statutowej. Sąd Koleżeński rozpatruje również sprawy o naruszenie przez członków statutu, regulaminu i uchwał, o działanie na szkodę STP oraz o podważenie dobrego imienia członków władz naczelnych STP i w związku z pełnioną funkcją.

Sąd Koleżeński wszczyna postępowanie na podstawie uzasadnionej skargi lub wniosku członka STP. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego zawiadamia osobę, której stawiane są zarzuty o wszczęciu postępowania, załączając kopię skargi lub wniosku wraz z załącznikami i wyznacza czternastodniowy termin na udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej i przesłanie jej do Sądu Koleżeńskiego. Po upływie tego terminu przewodniczący zespołu orzekającego zwołuje posiedzenie niejawne dla zapoznania członków zespołu orzekającego z zebranym materiałem. Przewodniczący wyznacza termin rozprawy i wzywa strony lub ich pełnomocników, jeśli zostali ustanowieni.

W postępowaniu uczestniczą: wnioskodawca, osoba, której stawiane są zarzuty oraz pełnomocnicy stron, którymi mogą być tylko członkowie STP. Rozpoznanie sprawy następuje na podstawie materiału znajdującego się w aktach sprawy oraz dowodów zgłoszonych przez strony na rozprawie. Świadkowie przesłuchiwani są w kolejności ustalonej przez przewodniczącego. W razie potrzeby Sąd Koleżeński w toku postępowania dowodowego może powołać biegłego. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego z dokumentów, przesłuchaniu świadków, biegłych i uwzględnieniu innych dopuszczonych prawem dowodów, zespół orzekający przesłuchuje strony postępowania. Po wyczerpaniu dowodów przewodniczący zespołu orzekającego udziela głosu stronom z zachowaniem pierwszeństwa strony, która wniosła skargę lub wniosek. Po wysłuchaniu końcowych wypowiedzi stron przewodniczący zamyka rozprawę i po odbyciu narady z zespołem orzekającym ogłasza sentencję orzeczenia.

Sąd Koleżeński orzeka na podstawie przekonania opartego na swobodnej ocenie całokształtu dowodów i może wymierzyć następujące kary: upomnienie, naganę, zakaz pełnienia funkcji w STP na okres do 3 lat i wykluczenie z STP.