13.07.2015

Artykuł opracowano na podstawie informacji udostępnionych na stronie BST.

Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy (BST) działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.

Celem BST jest integracja środowiska tłumaczy, promowanie aktywności członków Stowarzyszenia, pełnienie funkcji organizacji zawodowej tłumaczy, reprezentowanie tłumaczy Stowarzyszenia na forum regionalnym, krajowym i międzynarodowym, reprezentowanie i ochrona zawodowych, moralnych i materialnych praw tłumaczy. Stowarzyszenie współpracuje z innymi organizacjami zawodowymi tłumaczy, pełnieni także funkcję opiniotwórczą i konsultacyjną w zakresie dotyczącym tłumaczeń i statusu prawnego tłumaczy.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność informacyjną realizowaną poprzez wszelkie media, to jest publikacje, stronę internetową, forum tłumaczy i inne dostępne sposoby komunikacji, działalność edukacyjną i dydaktyczną w trosce o wysoki poziom przekładu, jest organizatorem różnego rodzaju warsztatów, szkoleń, konferencji, odczytów, sympozjów i poradnictwa językowego, Stowarzyszenie współpracuje z STP, TEPIS, oraz innymi organizacjami podobnego typu.

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, związana z tłumaczeniami, która popiera cele Stowarzyszenia. Warunkiem przyjęcia w poczet członków BST jest złożenie w siedzibie BST prawidłowo wypełnionej deklaracji członkowskiej, opisanie dorobku tłumaczeniowego, jeśli istnieje, i uiszczenie składki członkowskiej. Członkiem Stowarzyszenia może zostać cudzoziemiec.