Nasz dział w ramach języka polskiego i ukraińskiego i rosyjskiego, wykonuje:

  • tłumaczenia pisemne: uwierzytelnione (przysięgłe) i zwykłe:

techniczne, medyczne (instrukcje obsługi urządzeń i maszyn, opisy techniczne, projekty budowlane, charakterystyki produktów, korespondencja oraz strony internetowe zawierające terminologię specjalistyczną, GOST, GMP i certyfikaty GMP, GHP, dokumentacja medyczna, dokumentacja dotycząca nostryfikacji dyplomów lekarskich, zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych, opisy leków itp.); [NASZE SPECJALNOŚCI]

prawne, prawnicze (GTM, akty prawne, akty notarialne, akty założycielskie, analizy i opinie prawne, bilanse, decyzje i orzeczenia, rozporządzenia i uchwały, dokumenty przetargowe, orzecznictwo ETS, dokumenty z zakresu zamówień publicznych, regulaminy, pełnomocnictwa, pisma sądowe i procesowe, protokoły, umowy spółek, umowy kupna – sprzedaży, umowy dzierżawy, umowy darowizny, umowy najmu, umowy o pracę, kontrakty, skargi, specyfikacje, statuty, ustawy i projekty ustaw, wyciągi z rejestrów państwowych, zaświadczenia, komentarze prawnicze, wyroki, certyfikaty i pozwolenia, licencje, protokoły walnych zgromadzeń, dokumenty rejestrowe i finansowe, statuty, wyciągi z rejestrów, odpisy z KRS, pozwolenia na import wraz z załącznikami, wezwania do zapłaty, potwierdzenia zgłoszenia wynalazku, dokumenty ubezpieczeniowe, umowy małżeńskie itp.); [NASZE SPECJALNOŚCI]

biznesowe i ekonomiczne (wyniki audytów finansowych, bilanse, sprawozdania i raporty roczne, sprawozdania finansowe, sprawozdania okresowe, sprawozdania biegłych rewidentów, dokumentacja handlowa, korespondencja biznesowa, wyciągi z konta, rachunki, faktury, prezentacje działalności firm, deklaracje podatkowe, CMR, akty zdawczo-odbiorcze, dokumenty bankowe, oferty handlowe, wnioski o nadanie NIP, itd.); [NASZE SPECJALNOŚCI]

a także

dokumenty urzędowe (zaświadczenie o nadaniu REGON, potwierdzenia nadania NIP, wyciągi z JeDRPOU, listy przewozowe, zaświadczenia o statusie rezydenta podatkowego, zaświadczenia o dochodach, prawa jazdy i karty egzaminacyjne i inne);

inne (oświadczenia, wzory podpisów, upoważnienia, książeczki pracy, artykuły naukowe i publicystyczne, życiorysy pracowników, certyfikaty i zaświadczenia o zdobytych uprawnieniach, materiały reklamowe i strony internetowe itp.);

  • tłumaczenia ustne (w tym wyjazdowe):

dla firm (podczas czynności notarialnych, zawierania umów, certyfikacji towarów, spotkań biznesowych, walnych zgromadzeń, narad, szkoleń, konferencji, podczas międzynarodowych konferencji, paneli dyskusyjnych, przemówień, rozmów i negocjacji handlowych, prezentacji, szkoleń, spotkań technicznych grup roboczych, targów i wystaw, a także asysta tłumaczeniowa w Polsce i krajach byłego ZSRR);

dla organów państwowych;

a także:

  • poświadczanie tłumaczeń (sporządzonych przez inne osoby);
  • sporządzanie poświadczonych odpisów pism w języku obcym;
  • sporządzanie tekstów w języku docelowym na podstawie planu (wskazówek klienta);
  • korekta tekstów (zawsze dokonywana przez native speakera języka dokumentu);
  • asysta w polskich i zagranicznych urzędach.

.

Wszystkie informacje, dane osobowe oraz teksty przekazane do tłumaczenia są traktowane jako poufne
Zespół Tłumaczy K. Litwin, J. Czernia S.C.
background